Krovna ljepenka

Proizvođač: Katran

SVOJSTVA I PODRUčJE PRIMJENE
Rubitrax 150/100 je izolacijska traka koja pripada asortimanu klasičnih traka za vruće lijepljenje. Sastoji se od bitumenom impregniranog krovnog kartona gramature cca 333 g/m2 te obostranog nanosa bitumenske mase posute pijeskom koja zajedno s uloškom daje traci određenu mehaničku otpornost, žilavost i vodonepropusnost. Zbog navedenih svojstava primjenjuje se:
-kao sloj s vrlo povoljnim (malim troškovima) u jednom većinom troslojnom ili višeslojnom sustavu izolacije kod ravnih krovova s nagibom
-kao prvi sloj kod daščanih krovova koji se mora čavlati – preklopi potpuno vruĆi lijepljeni
-kao zaštita od dizanja vlage pri zidanju zidova iznad temeljnih stopa
-kao sloj za pokrivanje i kaširanje toplinskih izolacija
-kao razdjelni sloj za odvajanje i zaštitu horizontalnih i vertikalnih izolacija od rada podložnog i konstruktivnog betona
-mogu se ugrađivati u kombinaciji s ostalim izolacijskim trakama koje se lijepe vruĆim postupkom (Rubital).NAčIN UGRADNJE
Vruće lijepljenje se obavlja rolanjem trake u sloju vrućeg namaza bitumenske izolacijske mase, metodom lijevanja ili četkanja, stvarajuĆi talivi bitumenski klin između omota i podloge. Lijepljenje se vrši punoplošno ili točkasto – punktirano, eventualno samo u prvom sloju. Preklopi traka min. 10% od širine trake. Hladan bitumenski prednamaz koristi se prema zahtjevima i preporukama tehničkih uputstava, obvezno na betonu, cementnom mortu i staroj izolaciji.

Omoti se isporučuju u standardnim širinama od 1 m

Brandovi